Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hàm luỹ thừa
    Một hàm số trong đó biến số độc lập được nâng lên tới một luỹ thừa nào đó