Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thời kỳ không áp dụng chính sách
    Thời kỳ có sự thương lượng tập thể tự do. Ở thời kỳ này không có sự tồn tại chính sách thu nhập