Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của Place trên bản đồ)
  quảng trường
  St James Pl
  quảng trường Saint James

  * Các từ tương tự:
  pl, pla, placability, placable, placably, placard, placarder, placate, placater