Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thu nhập tính theo sản phẩm