Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Permanent income hypothesis   

  • (Kinh tế) Giả thuyết thu nhập thường xuyên
    Giả thiết cho rằng tiêu dùng của cá nhân hoặc hộc gia đình phụ thuộc vào thu nhập thường xuyên của cá nhân ấy hoặc hộ ấy