Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Permanent comsumption   

  • (Kinh tế) Mức tiêu dùng thường xuyên
    Mức tiêu dùng trung bình mà một cá nhân hoặc hộ gia đình dự định thực hiện trong một số năm