Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Perfect capital mobility   

  • (Kinh tế) Khả năng lưu chuyển hoàn hảo của vốn