Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Theo đầu người
    Theo đầu người, chẳng hạn như THU NHẬP QUỐC DÂN tính theo đầu người

    * Các từ tương tự:
    Per capita real GDP