Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Trả bằng hiện vật
    Một loại thuế dựa vào tiền lương (tháng) và tiền công do người chủ thanh toán