Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Cố định tiền lương