Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Mức lương trần; giới hạn trần của tiền lương; Giới hạn cao nhất của tiền lương
    Một giới hạn cao nhất có hiệu lực về mức tiền lương