Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thương lương theo mô hình
    Nhiều khi các nghiệp đoàn trong các nghành độc quyền nhóm sẽ chọn một công ty cụ thể làm mục tiêu thương lượng