Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hệ thống giá tương đương
    Một hệ thống hỗ trợ giá đối với nền nông nghiệp Mỹ lần đầu tiên được thiết lập với đạo luật Điều chỉnh nông nghiệp năm