Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Câu lạc bộ Paris
    Tên đặt cho diễn đàn
    nơi mà các nước chủ nợ thương lượng với các nước vay nợ về việc định lại thời gian cho các khoản nợ chính thức