Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Parallel market premium rate   

  • (Kinh tế) Tỷ lệ chênh lệch giá của thị trường song hành