Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

P and O /pi: ən 'eʊ/  

  • viết tắt. của
    Peninsular and Oriental [Steamship Company] Công ty tàu Bán đảo và phương Đông, công ty tàu P và O
    the P and O line
    đường thủy P và O