Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các điều kiện khác không đổi