Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Organization of Petroleum Exporting Countries   

  • (Kinh tế) (OPEC)
    Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ
    Là một tổ chức hàng hoá quốc tế có nhiệm vụ điều phối các chính sách sản xuất và định giá dầu mỏ tại các nước thành viên của các nước xuất khẩu dầu mỏ