Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Organization of Arab Petroleum Exporting Countries   

  • (Kinh tế) (OAPEC)
    Tổ chức Các nước Ả rập xuất khẩu dầu mỏ
    Là một tổ chức hàng hoá quốc tế được thành lập vào năm 1968, có nhiệm vụ điều phối các chính sách kinh tế về dầu mỏ và khuyến khích hợp tác kinh tế giữa các nước Ả rập sản xuất dầu mỏ