Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Giá mở cửa
    Là mức giá quy định cho các giao dịch khi một ngày kinh doanh bắt đầu trên một thị trường