Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Open access resource   

  • (Kinh tế) Tài nguyên được tự do tiếp cận
    Là một tài nguyên thiên nhiên mà không thuộc quyền sở hữu của một ai