Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Kiểm định một đuôi
    Là những kiểm định giả thiết trong đó phép định hướng được áp dụng cho giả thiết đối