Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

One sector growth model   

  • (Kinh tế) Mô hình tăng trưởng một khu vực
    Là một mô hình được sử dụng trong thuyết tăng trưởng, trong đó một sản phẩm đồng nhất duy nhất được sản xuất ra và đồng thời có hai tác dụng tương đương nhau
    tác dụng như một loại hàng hoá tiêu dùng và tác dụng như một loại hàng hoá đầu tư