Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Old English /,əʊld'iŋgli∫/  

  • Danh từ
    tiếng Anh cổ, tiếng Ăng-lô-Xắc xông