Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Officialese /ə,fi∫ə'li:z/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    văn phong công văn giấy tờ
    văn phong khó hiểu của các văn kiện về thuế thu nhập