Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chào bán
    Là phương thức tiến hành một đợt phát hành chứng khoán mới, theo đó chứng khoán được một nhà phát hành mua lại từ người phát hành, sau đó được chào bán cho công chúng