Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Đường chào hàng
    Là một kỹ thuật đồ thị do EDGEWORTH tạo ra nhằm minh hoạ cho những tác nhân của cầu tương hỗ