Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Giả thiết Không
    Trong những kiểm định giả thuyết, đó là giả thiết mà trong đó thống kê kiểm định sẽ dựa vào một hàm phân phối xác suất cho trước