Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Cầu tạm tính; Cầu ý niệm; cầu tư biện