Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (lịch sử)
    quân Noócmăng (người Pháp, chinh phục nước Anh vào thế kỷ 11)