Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Non performings loans   

  • (Kinh tế) Những khoản vay không thực hiện đúng hợp đồng