Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Non performings assets   

  • (Kinh tế) Những tài sản không sinh lợi