Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tiền cận; Chuẩn tệ
    Là của cải được nắm giữ dưới một hình thức mà có thể chuyển đổi một cách nhanh chóng và dễ dàng thành tiền