Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thương lượng mang tính quốc gia
    Là sự thương lượng tập thể giữa những người làm công ăn lương và đại diện của giới chủ để đề ra mức lương và những điều kiện làm việc trong một ngành hoặc một nhóm ngành trên toàn quốc