Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hệ thống tài khoản quốc gia
    Là việc soạn thảo các tài khoản nhằm đưa ra được những ước tính về THU NHẬP QUỐC DÂN