Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

National Bureau for Economic Research   

  • (Kinh tế) Phòng nghiên cứu kinh tế quốc gia
    Là một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận của Mỹ được thành lập năm 1920 dưới hình thức một trung tâm nghiên cứu độc lập và khách quan