Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Nagative correlation   

  • (Kinh tế) Tương quan nghịch biến