Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Most favoured nation clause   

  • (Kinh tế) Điều khoản tối huệ quốc
    Là điều khoản trong một hợp đồng thương mại quốc tế quy định rầng các bên tham gia hợp đồng có nghĩa vụ phải dành cho nhau sự đối xử mà họ dành cho bất kỳ nước nào khác trong lĩnh vực thuế XUẤT NHẬP KHẨU và trong các quy định khác về thương mại