Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc] dân tộc Mô-rơ;[thuộc] nền văn hoá Mô-rơ