Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) (Biểu thị giá trị) bằng tiền
    Là việc biểu hiện những giá trị của một loại hàng hoá theo tiền trên danh nghĩa
    hay nó cách khác là bao gồm cả những thay đổi trong mức giá chung