Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Cung tiền
    Là số lượng tiền trong một nền kinh tế, có nhiều định nghĩa khác nhau liên quan đến các tài sản có khả năng chuyển hoán mà được coi là tiền tệ