Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Dung lượng tiền
    Là một cách gọi khác của cung tiền