Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Money market equilibrium   

  • (Kinh tế) Sự cân bằng của thị trường tiền tệ