Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Khu vực hiện đại
    Một tên gọi khác của khu vực công nghiệp, hoặc đôi khi dùng để gọi khu vực chính phủ