Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Phương thức sản xuất
    Là cụm thuật ngữ mà C.Mác dùng để chỉ cơ sở kinh tế của xã hội, là yếu tố mà ông cho rằng có ảnh hưởng lớn nhất trong việc quyết định cơ cấu xã hội