Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Mixed market economy   

  • (Kinh tế) Nền kinh tế thị trường hỗn hợp
    Là một hệ thống kết hợp các doanh nghiệp tư nhân mang tính cạnh tranh với một mức độ kiểm soát nhất định từ trung ương