Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Phương pháp ước tính hỗn hợp
    Là phương pháp ước tính trong đó có sử dụng thông tin phụ