Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Mix of fiscal and money policy   

  • (Kinh tế) Sự kết hợp giữa chính sách thuế khoá và tiền tệ