Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Minister of State /,ministə əv'steit/  

  • Danh từ
    (Anh)
    quốc vụ khanh