Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Methodist /'meθədist/  

  • Danh từ
    (giáo đồ)
    dòng Giám lý